Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

Blog

Về nghề… Mấy ý nghĩ rời

Một bài viết đã rất lâu, nhưng hôm nay mình mới thấy, vì dạo gần đây mình mới biết đến thầy. Những suy nghĩ đầy thấu đáo. Một người Thầy đáng kính trọng!


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

%d người thích bài này: